log in

Aktualności i nowości produktowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FUD-01/BON/2020

Mińsk Mazowiecki dnia 30.11.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FUD-01/BON/2020
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”,
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – w
ramach Projektu „Zaprojektowanie i implementacja Modułowej platformy transportowej z kontrolą obciążenia i
inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (Instytucja Pośrednicząca).
2. Informacje o zamawiającym:
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.
ADRES Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat MIŃSK MAZOWIECKI
Gmina MIŃSK MAZOWIECKI
Miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI
Ulica GEN. K. SOSNKOWSKIEGO
nr 1
Kod pocztowy 05-300
Poczta MIŃSK MAZOWIECKI
NIP 822-00-03-855
REGON 710315027
KRS 0000032536
STRONA WWW www.fud.com.pl
E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TELEFON (25) 759 45 95
3. Tytuł zamówienia: „Zapytanie ofertowe NR FUD-01/BON/2020”, dotyczące nabycia usługi B+R+I polegającej na
wykonaniu prac badawczo-rozwojowych mających na celu zaprojektowanie systemu „Modułowej platformy
2
transportowej z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”. Zamówienie
będzie współfinansowane w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2
„Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”
B. DATA I SPOSÓB OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 01.12.2020
C. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty z dopiskiem „GULIWER - Zapytanie ofertowe NR FUD-01/BON/2020” można składać do dnia
11.12.2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej:
a) drogą elektroniczną (podpisany skan oferty i dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) osobiście, pocztą lub przez kuriera w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.
ADRES Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat MIŃSK MAZOWIECKI
Gmina MIŃSK MAZOWIECKI
Miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI
Ulica GEN. K. SOSNKOWSKIEGO
nr 1
Kod pocztowy 05-300
Poczta MIŃSK MAZOWIECKI
c) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego;
d) Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od daty upływu składania ofert.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert;
f) Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Wykonawców stają się integralną
częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców;
g) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego – za pośrednictwem jednego
ze sposobów określonych powyżej.
h) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty
do firmy.
D. OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Imię i nazwisko Adres e-mail Mobile
Jacek Witka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 601 365 524
Robert Abramowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 602 846 961
3
E. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim,
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmianę zapytania
ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania
bez podania przyczyny.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do
Zamawiającego.
F. KOD CPV
1. Kody CPV:
73000000-2, 73100000-3, 73300000-5, 73120000-9.
2. Nazwa kodów CPV:
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze, Usługi badawcze i
eksperymentalno-rozwojowe, Projekt i realizacja badań oraz rozwój, Usługi eksperymentalnorozwojowe.
G. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi badawczo – rozwojowej polegającej na wykonaniu na
rzecz Zamawiającego prac B+R+I mających na celu realizacji projektu polegającego na „Zaprojektowaniu
i implementacji Modułowej platformy transportowej z kontrolą obciążenia i inteligentnym
dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”.
2. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego technicznie wyrobu umożliwiającego spełnienie
oczekiwań klientów poszukujących nowoczesnych rozwiązań techniczno/technologicznych
ograniczających fizyczną pracę człowieka na liniach produkcyjnych/placach fabrycznych.
Zlecenie wykonania:
Projekt: „Zaprojektowanie i implementacja Modułowej platformy transportowej z kontrolą obciążenia i
inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”, według poniższego zestawienia:
4
Zadanie 1
Prace wstępne
Działanie 1:
Opracowanie koncepcji Modułowego Systemu GULIWER o napędzie
elektrycznym, o następujących parametrach ogólnych:
− udźwig (nośność) modułu: 50 [t]
− prędkość jazdy zespołu z obciążeniem: do 1 [m/s],
− szerokość: min. 2 [m],
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu zasilania platform Modułowego Systemu
GULIWER, w tym:
− dobór parametrów zasobnika energii w zależności od
zdefiniowanych wymagań dotyczących maksymalnej mocy
niezbędnej do realizacji zadanych warunków jazdy.
− analiza możliwości zastosowania zestawu baterii akumulatorów
elektrochemicznych różnego typu jak również możliwości
współpracy takiej baterii z zestawem superkondensatorów w celu
podniesienia możliwości pracy źródła w warunkach obciążeń
wysoką mocą.
Działanie 3:
Zaprojektowanie układu napędowego jazdy platformy Modułowego
Systemu GULIWER, w tym:
− opracowanie i analiza strategii sterowania napędem
uwzględniająca pracę zespołu silnik spalinowy - generator w
warunkach minimalizacji energii pobieranej z zasobnika energii
oraz minimalizacji zużytego paliwa.
Zadanie 2:
Prace projektowe
Działanie 1:
Zaprojektowanie zawieszenia kół (wahaczy) wraz z układem skrętu,
wyrównywania nacisków, podnoszenia i samopoziomowania układu
platform Modułowego Systemu GULIWER.
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu hydraulicznego platform Modułowego
Systemu GULIWER;
Działanie 3:
Zaprojektowanie konstrukcji nośnej platform Modułowego Systemu
GULIWER
Rezultat pośredni Projektu
Raport z przebiegu realizacji etapów prac wstępnych i projektowych
Zadanie 3:
Prace projektowe
Działanie 1:
Opracowanie systemu sterowania Modułowego Systemu GULIWER
Rezultat końcowy projektu
Projekt końcowy w rozbiciu na poszczególne zespoły i układy systemu platform, wraz z rysunkami wykonawczymi
elementów i zespołów przeznaczonych do wytwarzania od podstaw
Dokumentacja
Opracowanie zakresu i programu szkolenia operatorów platform Modułowego Systemu GULIWER
5
Ogólne założenia realizacyjne:
Zamawiający zakłada, iż w ramach realizacji projektu 15% usługi może ulec zmianie (w ramach obustronnej
zgody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą),
3. Wynikiem przedmiotowych prac będzie innowacja produktowa (Modułowa platforma transportowa z
kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER) o następujących
cechach innowacyjnych rozwiązań:
− System transportu oparty na modułach-platformach o regulowanej wysokości i kontrolowanym
obciążeniu o 4 stopniach swobody – każda we wszystkich kierunkach + 2x obrót względem osi
pionowej,
− Obrót platformy względem podłoża i ładunku,
− Ciągła kontrola rozkładu obciążenia i bezpieczeństwa ruchu,
− Platformy współpracujące symultanicznie – poruszające się w sposób zapewniający zakładaną
trajektorię przemieszczania ładunku. Modułowe zespoły, które podstawiane pod ładunki razem
przenoszą dobierając indywidualną trajektorię ruchu platformy.,
− Wózek/platforma kontroluje swoje obciążenie / część przenoszonego ciężaru.
− System sterowania i stabilizacji obciążenia platformy-modułu zapewnia samopoziomowanie
pojedynczego modułu jak i ich zespołów.
Wymagana innowacyjność nowego produktu: minimum krajowa
H. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawcą usługi, o której mowa w A.3 mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające łącznie poniższe
kryteria:
a) Posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
b) Należą min. do jednej z poniżej wymienionych kategorii podmiotów:
• „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 8 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z
późn. zm.);
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
6
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
• Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534)
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 371);
• międzynarodowe instytuty badawcze utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności,
• Inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e będące organizacjami prowadzącymi
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014;
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający
status podmiotu zgodny z ww. kategoriami, w szczególności – w przypadku gdy Wykonawcą ma być
spółka celowa jednostki naukowej, centrum transferu technologii uczelni lub akredytowane
laboratorium (notyfikowane laboratorium) – należy dołączyć dokument / akt założycielski powołujący
podmiot będący jednostką wybraną do realizacji projektu; w przypadku gdy Wykonawcą ma być
„organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę”, należy przedłożyć dokument
potwierdzający posiadaną kategorię naukową: A+, A lub B.
c) Posiadają wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia wystarczające do zrealizowania
zamówienia - w celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
Niezależnie od powyższego oświadczenia należy przedłożyć – w formie dodatkowego załącznika do
oferty:
(1) wykaz posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania usługi badawczej;
(2) wykaz posiadanej kadry badawczej wraz krótkim z opisem wykształcenia i doświadczenia
badawczego poszczególnych osób (min. 3 osoby) których wiedza i doświadczenie pozwalają na
efektywną realizację usługi badawczej (przedmiot zamówienia) oraz
(3) krótki opis doświadczenia Wykonawcy wraz z podaniem przykładowych projektów
(doświadczenie zbieżne z Przedmiotem Zamówienia).
7
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -w celu
potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
e) Wyrażają wolę udzielenia Zamawiającemu informacji o których mowa w pkt G.4 Zapytania
Ofertowego w terminach i warunkach tam wskazanych - w celu potwierdzenia spełnienia kryterium
należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2).
f) Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe oraz osobowe. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 3).
g) Akceptują istotne postanowienia umowne wskazane w Załączniku nr 4 oraz zobowiązują się do
przeniesienia wszelkich majątkowych praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji
niniejszego projektu na Zamawiającego. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć
oświadczenie (Załącznik nr 2).
3. Z uwagi na obowiązki nałożone przez Instytucję Pośredniczącą na Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do dołączenia do składanej oferty:
(1) szczegółowej specyfikacji kosztów,
(2) krótkiego opisu innowacji oraz
(3) Opisu sposobu włączenia użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego
produktu.
W ramach szczegółowej specyfikacji kosztów (tabela nr 1) powinny znaleźć się:
• Wyszczególnione zadania, które składać się będą na całość realizowanej usługi – zgodnie ze
specyfikacją usługi wskazaną w pkt. G.1 Zapytania Ofertowego. Maksymalny okres realizacji całej
usługi nie może przekraczać 15 miesięcy. Każde zadanie powinno kończyć się konkretnym
rezultatem – kamieniem milowym;
• Okres realizacji zadań;
• Opis konkretnych prac (działań) realizowanych w ramach poszczególnych zadań;
8
• Wskazanie kosztów (w ramach poszczególnych zadań), ich wysokości, a także podanie
uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również uzasadnienie niezbędności
poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia
jego rezultatów;
• Dla każdego kosztu (np. koszt wynagrodzeń) należy uwzględnić podatek VAT (stawka 23%),
• W ramach zadań należy uwzględnić także włączenie użytkowników końcowych w proces
świadczenia usługi przez Wykonawcę. Szczegółowy opis należy ponadto uwzględnić w tabeli nr 3
(poniżej).
W ramach krótkiego opisu innowacji (Tabela nr 2) powinien się znaleźć krótki opis innowacji produktowej
wraz z uzasadnieniem skali innowacyjności (min. skala krajowa).
W ramach krótkiego opisu sposobu włączenia użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego
produktu należy odpowiedzieć na pytania zawarte w pierwszej kolumnie Tabeli nr 3.
W celu spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do formularza oferty
numerowanych kart zawierających Tabele nr 1, nr 2 i nr 3 według poniższych wzorów (wiersze w tabelach
można odpowiednio powielać), przy czym ta specyfikacja winna korespondować z Przedmiotem
Zamówienia wskazanym w Zapytaniu ofertowym i zawierać wszystkie wymagane tam informacje. Dane
wskazane w tabeli muszą być również zgodne z przedkładaną przez Wykonawcę ofertą (kwota netto, czas
realizacji usługi).
Tabela nr 1. Szczegółowa specyfikacja kosztów (kosztorys)
Nazwa kosztu1
Wydatki netto
[PLN]
VAT [PLN]
Wydatki ogółem (wydatki
netto + VAT) [PLN]
Szczegółowa
kalkulacja i
specyfikacja
kosztów wraz z
uzasadnieniem2
Uzasadnienie
niezbędności
poniesienia kosztu i
jego związek z
realizowaną usługą
Zadanie 1
Prace wstępne
Działanie 1:
Opracowanie koncepcji Modułowego Systemu GULIWER o napędzie elektrycznym, o następujących parametrach ogólnych:
− udźwig (nośność) modułu: 50 [t]
− prędkość jazdy zespołu z obciążeniem: do 1 [m/s],
− szerokość: min. 2 [m],
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu zasilania platform Modułowego Systemu GULIWER, w tym:
− dobór parametrów zasobnika energii w zależności od zdefiniowanych wymagań dotyczących maksymalnej mocy
niezbędnej do realizacji zadanych warunków jazdy.
− analiza możliwości zastosowania zestawu baterii akumulatorów elektrochemicznych różnego typu jak również
możliwości współpracy takiej baterii z zestawem superkondensatorów w celu podniesienia możliwości pracy źródła w
warunkach obciążeń wysoką mocą.
Działanie 3:
Zaprojektowanie układu napędowego jazdy platformy Modułowego Systemu GULIWER, w tym:
− opracowanie i analiza strategii sterowania napędem uwzględniająca pracę zespołu silnik spalinowy - generator w
warunkach minimalizacji energii pobieranej z zasobnika energii oraz minimalizacji zużytego paliwa.
Okres realizacji zadania
(w miesiącach)
1 Np. wynagrodzenia pracowników badawczych;
2 Uzasadniając wycenę poszczególnych działań (prac, czynności) należy wyspecyfikować ich koszty jednostkowe np. stawki, ceny
jednostkowe/godzinowe pracowników naukowych w ramach poszczególnych zadań, liczba roboczogodzin wraz z uzasadnieniem ich wysokości
w kontekście zwyczajowo przyjętych stawek rynkowych (wskazać obiektywnie weryfikowalne źródła), liczba zaangażowanych osób w realizację
zadania wraz z ich uzasadnieniem, wymiar pracy w ramach projektu, rodzaj wykorzystywanej aparatury, koszty operacyjne, itp.
9
Suma
(Zadanie 1)
Zadanie 2 –
Prace
projektowe
Działanie 1:
Zaprojektowanie zawieszenia kół (wahaczy) wraz z układem skrętu, wyrównywania nacisków, podnoszenia i
samopoziomowania układu platform Modułowego Systemu GULIWER.
Działanie 2:
Zaprojektowanie układu hydraulicznego platform Modułowego Systemu GULIWER;
Działanie 3:
Zaprojektowanie konstrukcji nośnej platform Modułowego Systemu GULIWER
Okres realizacji zadania
(w miesiącach)
Suma
(Zadanie 2)
Zadanie 3-
Prace
projektowe
Działanie 1:
Opracowanie systemu sterowania Modułowego Systemu GULIWER
Działanie 2:
Projekt końcowy w rozbiciu na poszczególne zespoły i układy systemu platform, wraz z rysunkami wykonawczymi elementów i
zespołów przeznaczonych do wytwarzania od podstaw
Działanie 3:
Opracowanie zakresu i programu szkolenia operatorów platform Modułowego Systemu GULIWER
Okres realizacji zadania
(w miesiącach)
Suma
(Zadanie 3)
Ogółem wydatki
Tabela nr 2. Krótki opis innowacji
Krótki opis innowacji produktowej
(cechy / funkcjonalności) wraz z
uzasadnieniem skali innowacyjności
(wymagana min. krajowa skala
innowacyjności).
Tabela nr 3. Opis sposobu włączenia użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego produktu
Proszę odpowiedzieć na wszystkie
pytania:
• Jaka grupa użytkowników
końcowych będzie włączona w
proces tworzenia nowego lub
znacząco ulepszonego produktu
(należy dokonać krótkiej
charakterystyki grupy; proszę
zachować spójność z opisem
przedmiotu zamówienia)?
• Jaka jest planowana liczebność
użytkowników końcowych
zaangażowanych w testy?
10
• W jaki sposób Wykonawca
wykorzysta w projekcie wyniki
włączenia końcowych
użytkowników w proces tworzenia
nowego produktu oraz na ile te
działania będą miały wpływ na
finalną postać rezultatu
końcowego?
W jaki sposób Wykonawca pozyska
wskazaną grupę użytkowników
końcowych?
Dokonując stosownych opisów należy
mieć na uwadze zgodność z opisem
przedmiotu zamówienia (pkt. G).
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych
(parafowanych):
• Formularza oferty (zgodnej z Załącznikiem nr 1)
• Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
• Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z
powodu istnienia konfliktu interesów (Załącznik nr 3).
• Opisu istotnych postanowień umownych (Załącznik nr 4).
• Oświadczenia RODO (Załącznik nr 5),
• Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 6),
• Dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy
• Wykazu posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania usługi badawczej
• Wykazu posiadanej kadry badawczej wraz krótkim z opisem wykształcenia i doświadczenia
badawczego poszczególnych osób (min. 3 osoby)
• Opisu doświadczenia Wykonawcy (doświadczenie zbieżne z przedmiotem zamówienia)
• Dokumentów (uzupełnionych Tabel nr 1, nr 2 i nr 3) o których mowa w pkt. H.2 Zapytania
Ofertowego.
5. Brak lub błędne uzupełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów może skutkować
odrzuceniem oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość Przedmiotu Zamówienia.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą w właściwego rejestru lub na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych, o których
mowa w części E.
11. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i cena brutto w tym podatek VAT,
11
13. Ceny oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w
walucie polskiej PLN,
14. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej
umowy.
15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne
strony winny zostać ponumerowane.
16. Oferta oraz pozostałe wymagane dokumenty powinny być sporządzone na drukach stanowiących
załączniki do Zapytania Ofertowego lub ściśle według określonych wzorów wskazanych w Zapytaniu
Ofertowym.
17. W przypadku składania oferty osobiście lub za pomocą poczty (kuriera) Wykonawca zamieszcza
podpisane (parafowane) dokumenty: ofertę i załączniki w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta
GULIWER - Zapytanie ofertowe nr FUD-01/BON/2020”. W przypadku wysyłania dokumentów drogą
elektroniczną, należy przesłać podpisane (parafowane) skany wymaganych dokumentów z analogiczną
adnotacją.
18. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub
wyjaśnienia złożonej oferty.
19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
I. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony
Na Innowacje Dla MŚP.
2. Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym, to jest warunkiem podpisania
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie na realizację opisanego w Zapytaniu Ofertowym
projektu, o którym mowa w pkt. A.1.
3. Ponadto, wybrany Wykonawca zobowiąże się nieodpłatnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu
informacji, które posłużą Zamawiającemu do przygotowania wniosku o dofinansowanie – w ramach
działania, o którym mowa w pkt. A Zapytania Ofertowego. Wykonawca zobowiąże się do uwzględnienia
ewentualnych uwag Zamawiającego odnośnie do swoich potrzeb i wymagań, jakie spełniać będzie
ta informacja i w miarę takiej potrzeby niezwłocznie uzupełni ją lub poprawi. W szczególności informacje
będą dotyczyć:
• Opisu nowego innowacyjnego produktu (usługi), jego podstawowych cech i funkcjonalności,
• Opis nowości produktu / usługi (nowe cechy i funkcjonalności) względem dotychczasowych
produktów przedsiębiorstwa oraz tych występujących na rynku – podanie różnic/przewag,
• Opis potencjału merytorycznego i technicznego Wykonawcy do realizacji projektu,
12
• Wskazanie i uzasadnienie obszaru Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w które wpisuje się
omawiany projekt,
• Uzasadnienie dostępności produktu dla osób z niepełnosprawnościami,
• Uzasadnienie wpływu projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju (rozwiązania przyjazne
środowisku),
• Pozostałe informacje merytoryczne niezbędne dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji
aplikacyjnej dotyczącej poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po spełnieniu się warunku, o którym mowa
w pkt. 3 (tj. podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt.
A.1 Zapytania Ofertowego).
5. Termin realizacji umowy: maksymalnie do 15 miesięcy od momentu, o którym mowa w pkt. 5.
6. Orientacyjny początkowy termin realizacji umowy: 1.03.2021
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 15
miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia (podpisania umowy). Umowa zostanie
podpisana nie wcześniej niż po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o którym mowa w ust. 1.
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi
w J.5.
9. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z pełną dokumentacją oraz podpisany przez obie strony
umowy bez zastrzeżeń protokół odbioru.
10. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad
i usterek. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
o Odmowy odbioru przedmiotu zamówienia,
o Ustalenia terminu na ustalenie usunięcie usterek i wad,
o Powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek.
11. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: siedziba Wykonawcy.
J. OKRES REALIZACJI
1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 15 miesięcy od momentu spełnienia się
warunku, o którym mowa w pkt. G.3 (tj. podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu, o którym mowa w pkt. A.1 Zapytania Ofertowego).
2. Zamówienie uznaje się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności
składających się na Przedmiot Zamówienia, o ile zostanie to potwierdzone protokołem odbioru
sporządzanym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (choćby sam protokół odbioru został
sporządzony w dacie późniejszej).
3. Zamówienie wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod warunkiem
podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt. A.1
13
Zapytania Ofertowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.3.2
„Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
J. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Cena oferty powinna być wyrażona w kwocie netto (tj. bez VAT), zaś termin realizacji usługi w pełnych
miesiącach.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego
grosza).
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
4. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
5. Zamawiający dokona oceny ofert według wag punktowych następujących kryteriów:
(1) Kryterium I: Cena netto
(2) Kryterium II: Termin realizacji usługi
(Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 15 miesięcy)
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:
(1) Kryterium I: Cena netto (C)
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania (waga): 80 pkt
Sposób oceny:
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony
jest przez 80. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do
2 miejsc po przecinku.
(2) Kryterium II: Termin realizacji usługi (T)
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania (waga): 20 pkt
Sposób oceny (punktacji):
• 13 - 15 miesięcy – 0 pkt.
• 10 - 12 miesięcy – 10 pkt.
• do 9 miesięcy – 20 pkt.
Łączna maksymalna liczba punków za oba kryteria (C i T) wynosi 100. Zamawiający przydzieli każdej
ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P=(Cmin/Cx)*80+T
gdzie:
P – liczba punktów,
14
Cmin – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert,
Cx – cena netto analizowanej oferty,
T – termin realizacji usługi.
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na
podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.
6. Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym poda termin wykonania przedmiotu zamówienia w liczbie pełnych
miesięcy.
K. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, w
postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pozostawaniu w takim samym stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania.
3. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po
terminie.
4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ
na wyniki prowadzonego postępowania.
5. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli ofertę na wykonanie usługi, której okres
realizacji przekracza 15 miesięcy.
6. Ofertę wykluczoną uważa się za odrzuconą.
L. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, przy czym
termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od momentu dostarczenia Przedmiotu Zamówienia.
M. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
15
1. Zamawiający udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego, pod warunkiem, że
zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni (48 godzin) przed
upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
2. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: p.widawski@izolacjajarocin.
pl
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na
stronie internetowej pod adresem: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
N. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:
− nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w
szczególności na skutek zmian wynikających z podpisanych przez Zamawiającego umów z
Instytucjami Pośredniczącymi;
− nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych
oraz danych identyfikacyjnych;
− nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
− nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
− nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
− dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu
na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów
ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;
− zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej
z ich przebiegu;
− zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – np. zmiany obowiązującego prawa, istotna zmiana warunków świadczenia usługi.
O. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 120 dni kalendarzowych. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
16
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobligowany podpisać z
Zamawiającym umowę na wykonanie usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z
Oferentami.
5. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,
przetwarzanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
6. W ramach wykonania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności
będą zbierane następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, miejsce pracy, stanowisko służbowe,
doświadczenie zawodowe, dane kontaktowe, dodatkowe dane osobowe, o ile będą niezbędne do
realizacji niniejszego postepowania i nie będą naruszały praw i wolności tych osób.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest oraz 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez Zamawiającego lub przez stronę trzecią, jakim jest dochodzenie roszczeń i
obrona praw Zamawiającego.
9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, dostawcom usług
prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),
mogą być także przekazane dostawcom usług informatycznych, z których Zamawiający korzysta.
10. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
11. Osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do:
− dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), - sprostowania danych
(art. 16. RODO),
− usunięcia danych (art. 17 RODO),
− ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
− przenoszenia danych (art. 20 RODO),
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
− niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania (art. 22 RODO),
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych.
12. Dane osobowe w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
17
13. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencja niepodania danych może skutkować
wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub odrzuceniem oferty.
14. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
15. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 16. Klauzule informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, którego
przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r.,
mają odpowiednie zastosowanie w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
16. Spełnienie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO względem wykonawcy zostało
spełnione w pkt 32 ppkt 1 do 11.
17. Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO zgodnie
z Załącznikiem nr 5 - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał.
18. Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO zgodnie
z Załącznikiem nr 5 - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych od których dane osobowe
pozyskał względem Podwykonawcy/podmiotu trzeciego.
19. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego - wzór
oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
20. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów technicznych
złożonej oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego
oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.
21. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód i innych dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia opisanego w Przedmiocie Zamówienia.
P. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.fud.com.pl oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę;
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego,
której realizacja zależeć będzie od uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2
18
Bony Na Innowacje Dla MŚP .
3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy;
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Q. ZAŁĄCZNIKI:
Do niniejszego zapytania ofertowego załączono następujące dokumenty/wzory dokumentów:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z powodu istnienia konfliktu interesów.
4. Załącznik nr 4 - Opis istotnych postanowień umownych.
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.
19
Załącznik Nr 1
do Zapytania Ofertowego nr FUD-01/BON/2020
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO
FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.
ADRES Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat MIŃSK MAZOWIECKI
Gmina MIŃSK MAZOWIECKI
Miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI
Ulica GEN. K. SOSNKOWSKIEGO
nr 1
Kod pocztowy 05-300
Poczta MIŃSK MAZOWIECKI
NIP 822-00-03-855
REGON 710315027
KRS 0000032536
STRONA WWW www.fud.com.pl
E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TELEFON (25) 759 45 95
OFERTA
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy
(wraz z formą prawną)
Adres siedziby
NIP
KRS
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu w sprawie oferty
Stanowisko osoby
do kontaktu w sprawie oferty
Numer telefonu osoby
do kontaktu
Adres e-mail osoby
do kontaktu
20
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FUD-01/BON/2020, składam ofertę w postępowaniu na usługę
badawczo-rozwojową polegającą na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych mających na celu
zaprojektowanie systemu „Modułowej platformy transportowej z kontrolą obciążenia i inteligentnym
dostosowaniem trajektorii ruchu - GULIWER”
Oferuję realizację zamówienia za cenę łączną (PLN):
Cena liczbowo Cena słownie
Cena netto
bez VAT (zł)
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności:
zakładany zysk, konieczność uzyskania pozwoleń / zgód, należne podatki, składki na ubezpieczenie społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne, których naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących przepisów.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ……… (słownie: ……… ) miesięcy od momentu
spełnienia się warunku, o którym mowa w pkt. G.3 Zamówienia Ofertowego (tj. podpisanie przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt. A.1 Zapytania Ofertowego).
Szczegółowa kalkulacja kosztów związanych z realizacją usługi oraz podział realizacji usługi na poszczególne
zadania zostały przedstawione w ramach załączonych dokumentów do oferty – zgodnie z wzorem podanym
w Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że …………………………… (nazwa Wykonawcy) posiada wiedzę, zaplecze technologiczne oraz
uprawnienia wystarczające do zrealizowania zamówienia.
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w Zapytaniu Ofertowym
(pkt. H), co potwierdzam przedłożeniem stosownych dokumentów, informacji i oświadczeń wymienionych
w pkt. H.3 Zapytania Ofertowego.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym, w tym informacje o zasadach
przetwarzania danych osobowych (pkt. O) Zapytania Ofertowego.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 120 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.
…................................... ………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej
21
Załącznik Nr 2
do Zapytania Ofertowego nr FUD-01/BON/2020
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
NIP
KRS
Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym
nr FUD-01/BON/2020, dotyczące w szczególności:
1. Posiadania siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. TAK ☐ NIE ☐
2. Posiadania statusu jednego z poniższych
podmiotów: TAK ☐ NIE ☐
• „organizacje prowadzące badania i
upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt
83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o
których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
2018 poz. 1669 z późn zm.);
TAK ☐ NIE ☐
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe
jednostki naukowej;
TAK ☐ NIE ☐
• centra transferu technologii uczelni, o których
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
TAK ☐ NIE ☐
• przedsiębiorcy posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn.
zm.);
TAK ☐ NIE ☐
• akredytowane laboratoria (posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o
których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm)
TAK ☐ NIE ☐
• Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534)
TAK ☐ NIE ☐
3. Posiadania wiedzy, zaplecza technologicznego
oraz uprawnień wystarczających do zrealizowania
zamówienia.
TAK ☐ NIE ☐
22
4. Podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
TAK ☒ NIE ☐
5. Wykonawca wyraża wolę udzielenia
Zamawiającemu informacji o których mowa w
pkt. G 4 Zapytania Ofertowego w terminach i
warunkach tam wskazanych.
TAK ☐ NIE ☐
6. Wykonawca akceptuje istotne postanowienia
umowne wskazane w Załączniku nr 4 do
Zapytania Ofertowego oraz zobowiązuje się do
przeniesienia wszelkich majątkowych praw
własności intelektualnej powstałych w wyniku
realizacji niniejszego projektu na Zamawiającego.
TAK ☐ NIE ☐
W celu udokumentowania spełnienia kryteriów przedkładam następujące dodatkowe dokumenty:
a) Wykaz posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania usługi badawczej;
b) Wykaz posiadanej kadry badawczej wraz krótkim z opisem wykształcenia i doświadczenia badawczego
poszczególnych osób (min. 3 osoby);
c) Krótki opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia;
d) Dokument potwierdzający status Wykonawcy.
…................................... ………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej
23
Załącznik Nr 3
do Zapytania Ofertowego nr FUD-01/BON/2020
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr FUD-01/BON/2020 na usługę badawczo-rozwojową, oświadczam, że
Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
NIP
KRS
nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo / osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
…................................... ………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej
24
Załącznik Nr 4
do Zapytania Ofertowego nr FUD-01/BON/2020
OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
Składając ofertę w postępowaniu nr FUD-01/BON/2020 na usługę badawczo-rozwojową, oświadczam, że:
Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
NIP
KRS
1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę świadczenia usług na usługę badawczo-rozwojową o zakresie
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia Zapytania Ofertowego NR FUD-01/BON/2020.
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach
wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, po czym przekaże uzyskane wyniki Zamawiającemu.
3. Usługa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem i trybem odbioru prac zgodnym z Zapytaniem Ofertowym,
otrzymaną ofertą wybranego Wykonawcy.
4. Uzyskane w wyniku wykonania umowy prawa własności przemysłowej, autorskie prawa majątkowe, prawa
własności intelektualnej, prawa do patentu i inne pokrewne prawa przysługiwać będą wyłącznie Zamawiającemu.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego również wszelkie prawa do przedmiotu opracowania.
5. Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym, to jest warunkiem podpisania przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie na realizację opisanego w Zapytaniu Ofertowym projektu, o którym
mowa w pkt. A.1. W razie braku ziszczenia się warunku, umowa poczytana zostanie za nie zawartą, a Strony nie
będą dochodzić od siebie żadnych roszczeń z tym związanych.
6. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
7. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny (w tym za opóźnienie w realizacji
usługi), lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na
Wykonawcę karę umowną w maksymalnej wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli strony tak postanowią.
8. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
9. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
…................................... ………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej
25
Załącznik Nr 5
do Zapytania Ofertowego nr FUD-01/BON/2020
Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
NIP
KRS
OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.
…................................... ………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej
3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
26
Załącznik Nr 6
do Zapytania Ofertowego nr FUD-01/BON/2020
Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
NIP
KRS
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Oświadczam, że przystępując do postępowania dotyczącego projektu „Zaprojektowanie i implementacja
Modułowej platformy transportowej z kontrolą obciążenia i inteligentnym dostosowaniem trajektorii ruchu
- GULIWER”, zobowiązuję się do utrzymania w poufności wszystkich informacji dotyczących Projektu
i zgłaszam gotowość do niezwłocznego zawarcia z Zamawiającym stosownej Umowy o poufności z chwilą
uzyskania informacji o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego.
Odmowa zawarcia Umowy o poufności z Zamawiającym jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w
postępowaniu i powoduje wykluczenie oferty z konkursu ofert.
…................................... ………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej

Nasi Partnerzy

 • Siemens
 • Alstom
 • Michelin
 • Polimex
 • Huta Labedy
 • Solbet
 • Arcelor
 • Granity Skwara
 • Instal
 • JZR
 • Navikon
 • Victoria